VINABOSS’S MONTESCO 55- TUBOS

550.000 

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 55

Độ dài điếu: 129 mm x 21.43 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút

Mô tả

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 55

Độ dài điếu: 129 mm x 21.43 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút