LOTUS No5- TUBOS

330.000 

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 129 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút

Mô tả

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 129 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút