LOTUS 30 ĐIẾU

110.000 

Hình thức: Hộp giấy– 30 điếu

Size (ring) điếu: 15

Độ dài điếu: 88 mm x 6.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Nhẹ

Thời gian thưởng thức : 10 – 15 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp giấy– 30 điếu

Size (ring) điếu: 15

Độ dài điếu: 88 mm x 6.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Nhẹ

Thời gian thưởng thức : 10 – 15 phút