Cigar Hanos 52 – Tubos

850.000 

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 52

Độ dài điếu: 155 mm x 20.64 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 60 – 90 phút

Mô tả

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 52

Độ dài điếu: 155 mm x 20.64 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 60 – 90 phút